حسین جوان آراسته

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام
6٬300 ‎تومان
7٬000 ‎تومان -10%
کتاب اجتماعی و سیاسی در اسلام
نوشته حسین جوان آراسته
مکتب اسلام از آنجا که مکتبی جامع، جهانی و جاودانه است، انسان و حقوق او را در ابعاد مختلف مورد توجه ویژه قرار داده است، همه مکاتب و نظام های حقوق درصدد بوده و هستند تا با پایه ریزی و تدوین یک نظام حقوقی عادلانه و کارآمد بر ساماندهی مطلوب زندگی مدین و سیاسی مردم بپردازند. این کاب درصدد این است تا با مقدمه بالا دانشجویان را با مبانی نظام حقوق اسلام و سپس با حقوق اجتماعی و سیاسی انسان در اسلام آشنا سازد.
شامل 6 بخش که برخی از سرفصل ها را در زیر داریم:
بخش اول: کلیات
فصل 1: انسان و حقوق
فصل 2: مفهوم حقوق
فصل 3: کاربرد حقوق
بخش دوم: نظام حقوقی اسلام
فصل 1: اهداف و مبانی حقوق
فصل 2: حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام
فصل 3: حقوق فرد و جامعه
فصل 4: حق و تکلیف از دیدگاه اسلام
فصل5: عدالت در نظام حقوقی اسلام
فصل 6: برابری
فصل 7: آزادی
بخش سوم: حقوق مدنی و اجتماعی در اسلام
فصل 1: حق حیات
فصل 2: حق امنیت
فصل 3: آزادی اندیشه
فصل 4: حقوق اقتصادی
بخش چهارم: حقوق سیاسی در اسلام
فصل 1: حق حاکمیت
فصل 2: حق نظارت
فصل 3: آزادی های سیاسی
شما می توانید کتاب حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام را به صورت اینترنتی از پارسانشر خریداری کنید.