دکتر معصومه معصومی

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018
135٬000 ‎تومان
150٬000 ‎تومان -10%
ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 
خرید ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 ویرایش نهم
ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 ویراست نهم توسط ابوالعباس نوشته شده است که توسط ماهرو میراحمدیان، سمیرا رجایی، مونا صادق الوعد، امیرحسین منصورآبادی، معصومه علیمحمدی و معصومه معصومی ترجمه شده می باشد.  ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 دارای موضوعات ایمنی سلولی و ایمن شناسی مولکولی- پادگن ها می باشد. کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 مورد توجه استادان می باشد که در بسیاری از دانشگاه های تاپ کشور تدریس می شود. این کتاب از روی ویرایش 9 کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 نوشته و ترجمه شده است. ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018 توسط انتشارات آرتین طب انتشار یافته است.
سفارش آنلاین کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی 2018