جعفر سلیمانی راد

بافت شناسی سليمانی راد
99٬000 ‎تومان
110٬000 ‎تومان -10%
مروری در مورد کتاب بافت شناسی سلیمانی راد
در میان جنبه های مورد توجه راجع به کتاب بافت شناسی نوشته ی جعفر سلیمانی راد و نشر شده از نشر گلبان و با همکاری قاضی جهانی اینست که بافت شناسی، نوعی از پیوستگی با مدلی بسیار نزدیک با دیگر علوم پزشکی و علوم زیستی مانند آناتومی بالینی، زیست شناسی، ژنتیک، پاتولوژی، جنین شناسی، فیزیولوژی و سیتولوژی دارد. بر این اساس، توجه نداشتن به علم بافت بدن و بافت شناسی و نپرداختن به جزییات موجود در هرکدام از رشته های نام برده، مسبب پیچیده تر شدن مطالب و دور شدن از موضوعات اصلی می گردد. به همین خاطر، با در نظر داشتن این مسئله تلااش شده تا کتاب بافت‌شناسی سلیمانی راد؛ به روشی تدوین و تالیف شود، که نه تنها برای خوانندگان روان و مفهوم باشد، حتی نیازهای مختلف علمی دانشجویان پزشکی و دیگر رشته های مرتبط را تامین نماید.
بافت شناسی
166٬500 ‎تومان
185٬000 ‎تومان -10%
بافت شناسی
کتاب حاضر ویراست هفتم  از کتاب بافت شناسی می باشد که این کتاب ترجمه دکتر جعفر سلیمانی راد می باشد. کتاب بافت شناسی مناسب برای دانشجویان پزشکی , رشته های وابسته علوم پزشکی و بیولوژی انسانی است . یکی از نکات قابل توجه در مورد این کتاب پیوستگی نزدیک آن با رشته های علوم پزشکی مثل آناتومی، جنین شناسی و فیزیولوژی و سیتولوژی است.
کتاب بافت شناسی 
کتاب حاضر به صورتی تدوین شده است که کاملا روان و قابل فهم باشد که از خستگی و پیچیده شدن مطالب جلوگیری کند. این کتاب را جعفر سلیمانی راد تالیف نموده است وانتشارات گلبان نشر به کمک قاضی جهانی آن را ارائه کرده اند .