طاهره نصرآبادی

مرور جامع (DRS) مبانی مراقبت های پرستاری
239٬870 ‎تومان
289٬000 ‎تومان -17%
موجود
مرور جامع (DRS) مبانی مراقبت های پرستاری
کتاب مرور جامع (DRS) مبانی مراقبت های پرستاری را عطیه اخلی، حسین فیضی، دکتر طاهره نصرآبادی، احمد نورالدینی، شیما فرخی و زهرا طالبی نوشته اند.

فصل 1 : پرستاري امروزي
فصل 2 : سیستم ارائه مراقبت بهداشتی
فصل 3 : حرفه پرستاري مبتنی بر جامعه
فصل 4 : اساس نظري حرفه پرستاري
فصل 5 : عملکرد مبتنی بر شواهد
فصل 6 : سلامت و تندرستی
فصل 7 : مراقبت در حرفه پرستاري
فصل 8 : مراقبت از بازماندگان سرطان
فصل 9 : آگاهی فرهنگی
فصل 10 : مراقبت از خانواده ها
فصل 11 : نظریه هاي تکاملی
فصل 12 : نوجوانی
فصل 13 : جوانی تا بلغین میانسال
فصل 14 : بالغین سالمند
فصل 15 : تفکر نقاد در حرفه پرستاري
فصل 16 : بررسی و شناخت پرستاري
فصل 17 : تشخیص پرستاري
فصل 18 : برنامه ریزي مراقبت پرستاري
فصل 19 : اجرای مراقبت پرستاري
فصل 20 : ارزشیابی
فصل 21 : مدیریت مراقبت از بیمار
فصل 22 : اخلاقیات و ارزش ها
فصل 23 : مسائل حقوقی در پرستاري
فصل 24 : برقراري ارتباط
فصل 25 : آموزش بیمار
فصل 26 : صبت و انفورماتیک
فصل 27 : ایمنی بیمار و کیفیت
فصل 28 : بی حرکتی
فصل 30 : علائم حیاتی
فصل 31 : بررسی، شناخت و معاینه فیزیکی
فصل 32 : تجویز داروها
فصل 33 : درمان های مکمل و جایگزین
فصل 34 : مفهوم از خود
....