فروزان آتش زاده شوریده

فروزان آتش زاده شوریده

ضروریات پرستاری مراقبت های ویژه ( AACN)
80٬100 ‎تومان
89٬000 ‎تومان -10%
ضروریات پرستاری مراقبت های ویژه ( AACN)
کتاب ضروریات پرستاری مراقبت های ویژه ( AACN) نوشته فروزان آتش زاده شوریده، امیرحسین پیشگویی، محمد رضا حیدری، مرجان سید مظهری و رضا نوروز زاده می باشد.
این کتاب دارای سر فصل های زیر است:
بخش اول : ضروریات 
 1. بررسی بیماران بدحال و خانواده های آنان 
 2. برنامه ریزی مراقبت برای بیماران بدحال و خانواده های آنان
 3. تفسیر و کنترل ریتم های قلبی 
 4. کنترل همودینامیک 
 5.مداخله ی راه هوایی و تهویه 
 6.درد، سداسیون و اداره انسداد عصبی عضلانی 
 7. داروشناسی 
 8. ملاحظات اخلاقی
بخش دوم : مشکلات پاتولوژیک 
 9. سیستم قلب و عروق 
 10. سیستم تنفسی 
 11. مشکلات چند سیستمی 
 12. سیستم عصبی   
 13. هماتولوژی و سیستم ایمنی 
 14. سیستم گوارشی 
 15. سیستم کلیوی 
 16. سیستم آندوکرین 
 17. تروما
بخش سوم : مفاهیم پیشرفته در مراقبت از بیمار بدحال 
 18. مفاهیم پیشرفته
 ECG .19. مفاهیم پیشرفته قلب و عروق 
 20. مفاهیم پیشرفته تنفسی : مدهای تهویه 
 21. مفاهیم پیشرفته عصبیبخش چهارم : اطلاعات کلیدی مرجع 
 22. جدول مقادیر طبیعی 
 23. جداول دارویی 
 24. الگوریتم های قلبی حمایت پیشرفته حفظ حیات 
 25. راهنمای حل اختلالات همودینامیکی 
 26. ریتم های قلب، ویژگی ها و راهنمای درمان