ناهید دهقان نیری

روش تحقیق پرستاری
162٬000 ‎تومان
180٬000 ‎تومان -10%
روش تحقیق پرستاری
کتاب روش تحقیق پرستاری نوشته سوزان گرو، نانسی برنز و جنیفر گری می باشد که توسط دکتر ناهید دهقان نیری، دکتر زهرا فارسی، دکتر خاطره سیلانی و دکتر زهرا طیبی ترجمه شده است. روش تحقیق پرستاری دارای سر فصل های زیر می باشد:

بخش اول- مقدمه ای بر پژوهش پرستاری
فصل1:کشف دنیای پژوهش پرستاری
فصل2:تکامل پژوهش در ساخت عملکرد پرستاری مبتنی بر شواهد
فصل3:مقدمه ای بر پژوهش های کمی
فصل4:مقدمه ای بر پژوهش کیفی
بخش دوم- فرآیند پژوهش
فصل5:مسئله و قصد پژوهش
فصل6:مرور متون مرتبط
فصل7:چارچوب ها
فصل8:اهداف جزئی، سئوالات، فرضیه ها و متغیر های مطالعه
فصل9:اخلاقیات در پژوهش
فصل10:درک طرح پژوهش کمی
فصل11:انتخاب طرح پژوهش کمی
فصل12:روش شناسی پژوهش های کیفی
فصل13:پژوهش پیامدی
فصل14:پژوهش مداخله ای
فصل15:نمونه گیری
فصل16:مفاهیم اندازه گیری
فصل17:روش های اندازه گیری مورد استفاده در توسعه ی عملکرد مبتنی بر شواهد
بخش سوم- جمع بندی برای مراقبت سلامت مبتنی بر شواهد
فصل18:ارزیابی نقادانه ی مطالعات پرستاری
فصل19:ترکیب شواهد و راهبرد هایی برای عملکرد مبتنی بر شواهد
بخش چهارم- تحلیل داده ها، تعیین پیامد ها و انتشار پژوهش
فصل20:جمع آوری و مدیریت داده ها
فصل21:مقدمه ای بر تحلیل آماری
فصل22:کاربرد آمار برای توصیف متغیر ها
فصل23:کاربرد آمار برای بررسی ارتباطات
فصل24:کاربرد آمار برای بررسی پیشگویی
فصل25:کاربرد آمار جهت تعیین تفاوت ها
بخش پنجم- پیشنهاد طرح پژوهش و جستجوی بودجه برای آن
فصل28:نگارش طرح پیشنهادی پژوهش
فصل29:جستجوی بودجه برای پژوهش

خرید کتاب روش تحقیق پرستاری
اصول مدیریت پرستاری
81٬000 ‎تومان
90٬000 ‎تومان -10%
اصول مدیریت پرستاری
کتاب اصول مدیریت پرستاری نوشته دکتر ناهید دهقان نیری و دکتر تهمینه صالحی می باشد. مدیریت پرستاری یک جنبه مهم از مراقبت سلامت بوده که نیازمند سازمان یافته بودن و تصمیم گیری سازمانی است. اصول مدیریت پرستاری آمده و این فرایند که شامل انجام پروژه های مشترک مانند برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل را آموزش داده است. کتاب اصول مدیریت پرستاری توسط انتشارات بشری با همکاری نشر تحفه منتشر شده است.
خرید کتاب اصول مدیریت پرستاری
اصول تحقیق پرستاری
153٬000 ‎تومان
170٬000 ‎تومان -10%
اصول تحقیق پرستاری
اصول تحقیق پرستاری (ارزیابی شواهد برای حرفه ی پرستاری)
کتاب اصول تحقیق پرستاری (ارزیابی شواهد برای حرفه ی پرستاری) نوشته چریل تاتانو بک، دنیس پولیت می باشد که توسط ناهید دهقان نیری و سیده فاطمه جلالی نیا ترجمه شده است.
کتاب اصول تحقیق پرستاری دارای سر فصل های زیر می باشد:


بخش اول- مروری اجمالی بر تحقیق پرستاری و نقش آن در عملکرد مبتنی بر شواهد 
فصل1: آشنایی با تحقیق پرستاری در محیط عملکرد مبتنی بر شواهد
فصل2: اصول عمل پرستاری مبتنی بر شواهد
فصل3: مفاهیم کلیدی و مراحل تحقیق کمی و کیفی
فصل4: خواندن و نقد مقاله های تحقیق
فصل5: اخلاقیات در تحقیق
بخش دوم- گام های اصلی در تحقیق کمی و کیفی
فصل6: مسائل تحقیق، سوالات تحقیق و فرضیه ها
فصل7: یافتن و مرور شواهد تحقیقی در متون
فصل8: چارچوب های مفهومی و نظری
بخش سوم- طرح ها و روش های تحقیق پرستاری کمی و کیفی
 فصل9: طرح تحقیق کمی
 فصل10: نمونه گیری و جمع آوری داده ها در مطالعات کمی
فصل11: طرح ها و رویکردهای کیفی 
فصل12: نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات در تحقیقات کیفی 
فصل13: روش های ترکیبی و سایر انواع خاص
پژوهش بخش چهارم- تحلیل و تفسیر در تحقیق کیفی و کیفی 
فصل14: طرح ها و رویکردهای کیفی 
فصل15: تفسیر و معناداری بالینی در تحقیقات کیفی 
فصل16: تحلیل داده های کیفی 
فصل17: موثق بودن و یکپارچه سازی در پژوهش کیفی 
فصل18: مرور نظام مند: فراتحلیل و فراترکیب