دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی

روان شناسی ورزشی
126٬000 ‎تومان
140٬000 ‎تومان -10%
موجود
کتاب روان شناسی ورزشی
خلاصه ای از سرفصل های کتاب 
مقدمه
فصل اول: تعاریف و تاریخچه روان شناسی ورزشی
اهداف فصل
تعاریف روان شناسی
مکتب های فکری در روان شناسی
حوزه های تخصصی در روان شناسی
حوزه های تخصصی جدید
تعریف روان شناسی ورزشی
تاریخچه روان شناسی ورزش و فعالیت بدنی
تکامل روان شناسی ورزشی
ویژگی های روان شناس ورزشی
رویکرد های اصلی برای درک رفتار ورزشی
خلاصه 
و...