دکتر فریده هادوی

بسکتبال اصول اساسی حمله و دفاع
15٬750 ‎تومان
17٬500 ‎تومان -10%
بسکتبال اصول اساسی حمله و دفاع
فهرست کتاب :
1- تاریخچه بسکتبال
2- حرکات اساسی و مهارت های پایه
3- دریبل زدن
4- پاس دادن و دریافت کردن
5- شوت و توپ گیری از سبد
6- کارپا
7- اصول اساسی دفاع
8- حرکات یک مهاجم در مقابل یک مدافع
9- حرکات دو مهاجم در مقابل دو مدافع
10- حرکات سه مهاجم در مقابل سه مدافع
11- تاکتیک های حمله تیمی
12- ضد حمله
13- حمله علیه دفاع یارگیری
14- حمله علیه دفاع جاگیری
15- حمله علیه دفاع ترکیبی