مهدی کسب پرست

بهداشت در ورزش
71٬100 ‎تومان
79٬000 ‎تومان -10%
موجود
بهداشت در ورزش
فعالیتهای ورزشی لازمه ی رعایت موارد بهداشتی می باشد. بهداشت ورزشی عبارت اند از برخوردى اصولی حائز اهمیت جهت پیشگیری، درمان و توانبخشى صدمات ورزشی. پیچیدگى ورزش‌هاى جدید و کثرت شرکت‌کنندگان در تمامى سطوح سنی، به این امر اهمیت بسیاری بخشیده است.
با رعایت نمودن اصول بهداشت ورزشی، و بیمار نشدن آن ها هم در وقت و هزینه‌اى که صرف درمان ورزشکار آسیب‌دیده مى‌گردد صرفه‌جوئى می شود و هم کارآئى ورزشکار دچار تغییر نمى‌گردد.