سیدمحمد حسینی

آسیب شناسی ورزشی
299٬250 ‎تومان
399٬000 ‎تومان -25%
ناموجود
آسیب شناسی ورزشی حسینی
فهرست مطالب کتاب آسیب شناسی ورزشی 
فصل اول: آسیب های استخوان
فصل دوم: آسیب های مفصل
فصل سوم: آسیب های رباط (لیگامنت)
فصل چهارم: آسیب های عضله
فصل پنجم: آسیب های وتر (تاندون)
فصل ششم: آسیب های کیسه های زلالی (بورسا)
فصل هفتم: سایر آسیب ها
فصل هشتم: اقدام های درمانی حاد و سریع در محل وقوع آسیب های ورزشی
فصل نهم: تمرین پس از آسیب دیدگی
فصل دهم: روش های درمانی
فصل یازدهم: نکات برجسته مبحث پیشگیری یا اقدام های احتیاطی آسیب های ورزشی
فصل دوازدهم: بیومکانیک آسیب های ورزشی
فصل سیزدهم: آزمون های مبحث آسیب شناسی
فصل چهاردهم: آسیب های شانه
فصل پانزدهم: آسیب های آرنج و ساعد
فصل شانزدهم: آسیب های مچ دست، دست و انگشتان
فصل هفدهم: آسیب ستون فقرات
فصل هجدهم: آسیب های لگن، مفصل ران و ران
فصل نوزدهم: آسیب های زانو
فصل بیستم: آسیب های ساق پا
فصل بیستم و یکم: آسیب های مچ پا و پا