فریدون نجم آبادی

فیزیک تشعشع و رادیولوژی
42٬750 ‎تومان
47٬500 ‎تومان -10%
فیزیک تشعشع و رادیولوژی
از آنجا که بسیاری از کشورها و سازمان های علمی صاحب نام تمامی ارقام پیشنهادی را یکجا نپذیرفته اند و همچنان در پاره ای از پرتوگیریها اعداد و روشهای پیشین را اعمال می نمایند. لذا هر دو مورد در کنار هم عرضه شده اند با این امید که مورد استفاده پرتوکاران و متخصصان امور حفاظتی قرار گیرد.
سر فصل های کتاب فیزیک تشعشع و رادیولوژی

ساختمان ماده و تشعشع
اشعهx
واکنش و پرتوهای هسته ای- رادیو اکتیویته- رادیو ایزوتوپ ها
برخورد فوتون با ماده - جذب و پراکندگی اشعه
اثرات پرتوهای ایکس یا گاما
کیفیت تابش - فیلتر
فاکتورهای هندسی موثر در تصویر رادیوگرافی
کنتراست
سنجش و اندازه گیری تشعشع
رادیولوژی تشخیصی
حفاظت در برابر تشعشع