جرالد بوشبرگ

مبانی فيزيک تصويربرداری پزشکی بوشبرگ جلد 1
227٬250 ‎تومان
303٬000 ‎تومان -25%
موجود
مبانی فيزيک تصويربرداری پزشکی بوشبرگ جلد 1

سرفصل های کتاب مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 1 بوشبرگ
بخش اول : مفاهیم پایه
فصل 1 : مقدمه ای بر تصویربرداری پزشکی
فصل 2 : تابش و اتم
فصل 3 : برهم کنش تابش با ماده
فصل 4 : کیفیت تصویر
فصل 5 : انفورماتیک تصویربرداری پزشکی
بخش دوم : رادیولوژی تشخیصی
فصل 6 : تولید اشعه ایکس، تیوب های اشعه ایکس و مولد اشعه ایکس
فصل 7 : رادیوگرافی
فصل 8 : ماموگرافی
فصل 9 : فلوروسکوپی
فصل 10 : برش نگاری رایانه ای
فصل 11 : دزیمتری اشعه ایکس در تصویربرداری نگاشت و برشنگاری رایانه ای
فصل 12 : اصول تشدید مغناطیسی: میدان های مغناطیسی، ویژگی های مغناطیسی هسته، کنتراست بافت، ثبت تصویر
فصل 13 : تصویربرداری تشدید مغناطیسی: روش های ثبت تصویر پیشرفته، آرتیفکت ها، طیف سنجی، کنترل کیفیت، انتخاب مکان، آثار زیستی و ایمنی
فصل 14 : فراصوتخرید اینترنتی کتاب مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی بوشبرگ از پارسا نشر
مبانی فيزيک تصويربرداری پزشکی بوشبرگ جلد 2
192٬750 ‎تومان
257٬000 ‎تومان -25%
موجود
مبانی فيزيک تصويربرداری پزشکی بوشبرگ جلد 2
خرید کتاب مبانی فيزيک تصويربرداری پزشکی بوشبرگ جلد 2 نوشته جرالد بوشبرگ، جی آنتونی سایبرت، ادوین ام لیدهولت و جان ام بوون می باشد. ترجمه مبانی فيزيک تصويربرداری پزشکی بوشبرگ جلد 2 را عفت سلیمانی و مصیب مبشری انجام داده است. جلد دوم کتاب مبانی فيزيک تصويربرداری پزشکی بوشبرگ دارای بخش سوم و چهارم می باشد که دارای سر فصل های زیر است :

فصل 15- پرتوزایی (رادیواکتیویته) و تبدیل های هسته ای
فصل 16- تولید رادیونوکلئوتید، پرتو داروها و دزیمتری داخلی
فصل 17- اندازه گیری و آشکارسازی تابش
فصل 18- تصویربرداری هسته ای-دوربین سوسوزن
فصل 19- تصویربرداری هسته ای-برش نگاری گسیل
فصل 20- زیست شناسی پرتویی
فصل 21- حفاظت پرتویی

خرید کتاب مبانی فيزيک تصويربرداری پزشکی بوشبرگ جلد دوم