محمد آیتی فیروز آبادی

 محمد آیتی فیروز آبادی

فرهنگ اختصارات پزشکی انديشه رفيع
36٬000 ‎تومان
40٬000 ‎تومان -10%
فرهنگ اختصارات پزشکی انديشه رفيع
کتاب فرهنگ اختصارات پزشکی انديشه رفيع توسط دکتر محمد طاهر رجبی، دکتر محمد باقر رجبی و دکتر محمد آیتی فیروز آبادی  نوشته شده است. کتاب فرهنگ اختصارات پزشکی انديشه رفيع دارای اختصارات و اصطلاحات پزشکی موضوعی می باشد. فرهنگ اختصارات پزشکی انديشه رفيع بهترین واژنامه های اختصارات می باشد. در متن این کتاب تمامی اختصارات کتاب های مدیکال ابرویویشن هند بوک داخلی -جراحی برونر و مدیکال ترمینولوژی آورده شده است.
فرهنگ اختصارات پزشکی