فاطمه پاچناری

CDR دندانپزشکی کودکان نواک (پينگهام) 2019
435٬000 ‎تومان
580٬000 ‎تومان -25%
موجود
خرید اینترنتی کتاب CDR دندانپزشکی کودکان نواک (پينگهام) 2019 از پارسا نشر.

فصل 1- اهمیت دندانپزشکی کودکان
فصل 2- تشخیص افتراقی ضایعات دهانی و آنومالی های تکامل
فصل 3- ناهنجاری های تکاملی دنتیشن
فصل 4- مراقبت های دهان و دندان در بیماری های موضعی و سیستمیک
فصل 5- شکاف لب و کام
فصل 6- اصول فیزیولوژی و آناتومی کودکان
فصل 7- ارزیابی و مدیریت در در کودکان
فصل 8- کنترل واکنش درد: SEDATION
فصل 9- آنتی میکروبیالها در دندانپزشکی کودکان
فصل 10- اورژانس های پزشکی
فصل 11- مسائل دندانپزشکی اجتماعی در دندانپزشکی کودکان
فصل 12- پوسیدگی دندانی
فصل 13- دینامیک تغییرات (لقاح تا 3 سالگی)
فصل 14- معاینه تشخیص طرح درمان نوزاد و نوپا
فصل 15- پیشگیری از بیماری دندانی (لقاح تا سه سالگی)
فصل 16- مقدمه ای بر ترومای دندانی: مدیریت صدمات تروماتیک در دنتیشن شیری
فصل 17- اختلالات و سندرمهای ژنتیکی مادرزادی
فصل 18- دینامیک تغییرات (دنتیشن شیری 6-3 سالگی)
فصل 19- معاینه تشخیص طرح درمان (6-3 سالگی)
فصل 20- پیشگیری از بیماری های دندانی (دنتیشن شیری، 3-6 سالگی)
فصل 21- مواد دندانی
فصل 22- دندانپزشکی ترمیمی برای دنتیشن شیری
فصل 23- درمان پالپ دنتیشن شیری
فصل 24- هدایت رفتاری در دندانپزشکی کودکان (6-3 سالگی)
فصل 25- مشکلات پریودنتال در کودکان و نوجوانان
فصل 26- فضا نگه دار در دنتیشن شیری
فصل 27- عادات دهانی
فصل 28- درمان ارتودنتیک در دنتیشن شیری (6-3 سالگی)
فصل 29- جراحی دهان در کودکان
فصل 30- دینامیک تغییرات (سالهای انتقالی 12-6 سالگی)
......