سارا آیرملو

DDQ پروتز پارسيل مک کراکن 2016
57٬600 ‎تومان
72٬000 ‎تومان -20%
موجود
DDQ پروتز پارسيل مک کراکن 2016مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ پروتز پارسيل مک کراکن 2016مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ پروتز پارسيل مک کراکن 2016 نوشته دکتر سارا آیرملو می باشد. کتاب مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ پروتز پارسيل مک کراکن 2016 دارای سر فصل های زیر است:فصل 1- اپیدمیولوژی،فیزیولوژی و واژه شناسی بیدندانی پارسیلفصل 2- ملاحظات در بی دندانی های پارسیلفصل 3- طبقه بندی قوس های بی دندانی پارسیلفصل 4- بیومکانیک پروتز پارسیل متحرکفصل 5- اتصال دهنده های اصلی و فرعیفصل 6- رست و جایگاه رستفصل 7- نگهدارنده های مستقیم (جای گذینی دندان ها از دید بیمار)فصل 8- نگهدارنده های غیر مستقیمفصل 9- ملاحظات بیس دنچرفصل 10- اصول طراحی در پروتز پارسیلفصل 11- سوروی کردنفصل 12- ملاحظات استفاده از ایمپلنتهای دندانیفصل 13- تشخیص و طرح درمانفصل 14- آماده سازی دهان برای پروتز پارسیلفصل 15- آماده سازی دندان های پایهفصل 16- موارد و روشهای قالبگیری بریا پروتز متحرکفصل 17- ساپورت برای بس پروتزهای پارسیل انتهای آزادفصل 18- روابط اکلوزالی در پروتز پارسیلفصل 19- مراحل لابراتوریفصل 20- دستور کار لابراتوریفصل 21- نشاندن اولیه پروتز،تنظیم و سرویس پروتز پارسیل متحرکفصل 22- ریلاینو تعویض بیس پروتزفصل 23- ترمیم و اضافه کردن به پروتز پارسیلفصل 24- پروتزهای پارسیل موقتیفصل 25- پروتزهای ماگزیلوفاشیال