سارا آیرملو

DDQ پروتز پارسيل مک کراکن 2016
141٬120 ‎تومان
168٬000 ‎تومان -16%
موجود
DDQ پروتز پارسيل مک کراکن 2016
مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ پروتز پارسيل مک کراکن 2016
مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ پروتز پارسيل مک کراکن 2016 نوشته دکتر سارا آیرملو می باشد. کتاب مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ پروتز پارسيل مک کراکن 2016 دارای سر فصل های زیر است:

فصل 1- اپیدمیولوژی،فیزیولوژی و واژه شناسی بیدندانی پارسیل
فصل 2- ملاحظات در بی دندانی های پارسیل
فصل 3- طبقه بندی قوس های بی دندانی پارسیل
فصل 4- بیومکانیک پروتز پارسیل متحرک
فصل 5- اتصال دهنده های اصلی و فرعی
فصل 6- رست و جایگاه رست
فصل 7- نگهدارنده های مستقیم (جای گذینی دندان ها از دید بیمار)
فصل 8- نگهدارنده های غیر مستقیم
فصل 9- ملاحظات بیس دنچر
فصل 10- اصول طراحی در پروتز پارسیل
فصل 11- سوروی کردن
فصل 12- ملاحظات استفاده از ایمپلنتهای دندانی
فصل 13- تشخیص و طرح درمان
فصل 14- آماده سازی دهان برای پروتز پارسیل
فصل 15- آماده سازی دندان های پایه
فصل 16- موارد و روشهای قالبگیری بریا پروتز متحرک
فصل 17- ساپورت برای بس پروتزهای پارسیل انتهای آزاد
فصل 18- روابط اکلوزالی در پروتز پارسیل
فصل 19- مراحل لابراتوری
فصل 20- دستور کار لابراتوری
فصل 21- نشاندن اولیه پروتز،تنظیم و سرویس پروتز پارسیل متحرک
فصل 22- ریلاینو تعویض بیس پروتز
فصل 23- ترمیم و اضافه کردن به پروتز پارسیل
فصل 24- پروتزهای پارسیل موقتی
فصل 25- پروتزهای ماگزیلوفاشیال