ضروریات ژنتیک پزشکی و انسانی
99٬000 ‎تومان
110٬000 ‎تومان -10%
ضروریات ژنتیک پزشکی و انسانی 
کتاب ضروریات ژنتیک پزشکی و انسانی، نوشته دکتر مجید ذکی، دکتر آرش سلمانی نژاد و دکتر زهرا گل چهره می باشد. این کتاب مناسب برای دروس دانشگاهی ژنتیک پزشکی است.
ضروریات ژنتیک پزشکی و انسانی دارای سر فصل های زیر می باشد.

فصل 1 : تاریخچه و قوانین مندل
فصل 2 : چرخه سلولی و سازمان بندی ژنوم
 فصل 3 : اساس مولکولی ژنتیک انسانی
فصل 4 : جهش و ترمیم
فصل 5 : ابزارهای ژنتیک مولکولی انسانی
فصل 6 : الگوهای توارث
فصل 7 : هموگلوبینوپاتی ها
فصل 8 : ژنتیک بیوشیمیایی
فصل 9 : صفات چند عاملی
فصل 10 : تعیین نقشه ژن ها
فصل 11 : ژنتیک جمعیت و پلی مورفیسم
فصل 12 : ژنتیک تکوین
فصل 13 : فارماکوژنتیک و ایمونوژنتیک
فصل 14 : ژنتیک سرطان
فصل 15 : سایتوژنتیک
فصل 16 : مهندسی ژنتیک و ژن درمانی

خرید انواع کتاب پزشکی