حمیده علمی غروی

مفاهیم و مسائل ژنتیک
37٬000 ‎تومان
ناموجود
مفاهیم و مسائل ژنتیک
از جمله ویژگی های مهم کتاب مفاهیم و مسائل ژنتیک، آن است که مولف تنها راه تاثیرگذار برای آموختن اصول و مفاهیم ژنتیک را حل کردن هر چه بیشتر مسائل ژنتیک می داند.از این رو، بخش عمده این کتاب را مسائل تشکیل میدهند و در این کتاب هم برای آموزش از مسئله استفاده شده است و هم برای آزمودن آموخته ها.
مسائل مطرح شده در کتاب بسیار متنوع و بدون ابهام، با شیوه ای گام به گام و مبتکرانه حل شده اند، به طوری که خواننده در عین حال که راه حل مسائل را می آموزد، بسیاری از مطالب را هم با نظم و توالی منطقی در می یابد. از همه مهمتر، نیاز پیدا نمی کند که مفاهیم را درک نکرده، تنها حفظ کند. در صورت استفاده درست از محتویات کتاب، میتوان آموخته ها را در مورد مسائل دیگر ژنتیک نیز به کار گرفت.
مطالعه ی این کتاب می تواند برای دانش آموزان سال آخر دبیرستان، پیش دانشگاهی، دانشجویان سال های اول رشته های علوم زیستی و دبیران زیست شناسی، سودمند باشد.
مجموعه کتاب های ژنتیک