ميانبر الگوريتم بيوشيمی
210٬000 ‎تومان
280٬000 ‎تومان -25%
موجود
ميانبر الگوريتم بيوشيمی
کتاب ميانبرالگوريتم بيوشيمی نوشته علی شریعتی ، آرمین ناظمی زاده می باشد.
این کتاب مناسب برای رشته های : بیوشیمی، ایمنی‌شناسی، علوم تغذیه، ژنتیک، خون‌شناسی، باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی،فیزیولوژی، سم‌شناسی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی،علوم آزمایشگاهی، علوم پایه پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی، بیوتکنولوژی دارویی، نانوفناوری دارویی، داروسازی هسته‌ای، ... می باشد.
این کتاب دارای سر فصل های زیر می باشد : 

فصل اول: آب و pH
فصل دوم: اسید آمینه
فصل سوم: پروتئین‌ها
فصل چهارم: آنزیم
فصل پنجم: کربوهیدرات‌ها
فصل ششم: لیپیدها
فصل هفتم: غشاء بیولوژیک
فصل هشتم: نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک
فصل نهم: ویتامین‌ها
فصل دهم: مقدمه‌ای بر متابولیسم و فسفریلاسیون اکسیداتیو
فصل یازدهم: متابولیسم کربوهیدرات‌ها
فصل دوازدهم: متابولیسم لیپیدها
فصل سیزدهم: متابولیسم اسیدهای آمینه
فصل چهاردهم: متابولیسم هِم
فصل پانزدهم: متابولیسم نوکلئوتیدها
فصل شانزدهم: هورمون‌ها 

خرید کتاب ميانبر الگوريتم بيوشيمی
IQB بیوشیمی
562٬500 ‎تومان
750٬000 ‎تومان -25%
موجود
خرید اینترنتی کتاب IQB بیوشیمی از پارسا نشر.
کتاب حاضر ویژه رشته‌های بیوشیمی، ایمنی‌شناسی، علوم تغذیه، ژنتیک، خون‌شناسی، باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی، فیزیولوژی، سم‌شناسی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، علوم آزمایشگاهی، علوم پایه پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی، بیوتکنولوژی دارویی، نانوفناوری دارویی، داروسازی هسته‌ای و... می‌باشد.
فهرست مطالب کتاب پیش رو به شرح ذیل است:

آب و الکترولیت‌ها (pH _ تعادل اسید و باز _ مسائل)
ساختمان اسیدهای آمینه، پپتیدها و پروتئین‌ها
آنزیم‌ها
کربوهیدرات‌ها
نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک
لیپیدها
غشاهای بیولوژیک و انتقال مواد
بیوانرژتیک _ فسفریلاسیون _ اکسیداسیون بیولوژیک
متابولیسم کربوهیدرات‌ها
متابولیسم لیپیدها
متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین‌ها
متابولیسم هِم
هورمون‌ها و تنظیم هورمونی متابولیسم بدن
ویتامین‌ها
متابولیسم اسیدهای نوکلئیک
مولکولی
مایعات بدن