فاطمه جلالی نیا

دستنامه های تست های تشخیصی آزمایشگاهی برای پرستاران
54٬000 ‎تومان
60٬000 ‎تومان -10%
دستنامه های تست های تشخیصی آزمایشگاهی برای پرستاران

کتاب دستنامه های تست های تشخیصی آزمایشگاهی برای پرستاران، تالیف شده توسط دکتر فاطمه جلالی نیا و دکتر شکوه ورعی می باشد. کتاب دستنامه های تست های تشخیصی آزمایشگاهی برای پرستاران حاوی تصاویری است که پرستاران را در انجام بهتر فعالیت ها راهنمایی می کند. این عکس ها می تواند در تشیخص های آزمایشگاهی به شما کمک ویژه ای بکند. کتاب دستنامه های تست های تشخیصی آزمایشگاهی برای پرستاران توسط انتشارات جامعه نگر منتشر شده است.
خرید دستنامه های تست های تشخیصی آزمایشگاهی برای پرستاران
اصول تحقیق پرستاری
153٬000 ‎تومان
170٬000 ‎تومان -10%
اصول تحقیق پرستاری
اصول تحقیق پرستاری (ارزیابی شواهد برای حرفه ی پرستاری)
کتاب اصول تحقیق پرستاری (ارزیابی شواهد برای حرفه ی پرستاری) نوشته چریل تاتانو بک، دنیس پولیت می باشد که توسط ناهید دهقان نیری و سیده فاطمه جلالی نیا ترجمه شده است.
کتاب اصول تحقیق پرستاری دارای سر فصل های زیر می باشد:


بخش اول- مروری اجمالی بر تحقیق پرستاری و نقش آن در عملکرد مبتنی بر شواهد 
فصل1: آشنایی با تحقیق پرستاری در محیط عملکرد مبتنی بر شواهد
فصل2: اصول عمل پرستاری مبتنی بر شواهد
فصل3: مفاهیم کلیدی و مراحل تحقیق کمی و کیفی
فصل4: خواندن و نقد مقاله های تحقیق
فصل5: اخلاقیات در تحقیق
بخش دوم- گام های اصلی در تحقیق کمی و کیفی
فصل6: مسائل تحقیق، سوالات تحقیق و فرضیه ها
فصل7: یافتن و مرور شواهد تحقیقی در متون
فصل8: چارچوب های مفهومی و نظری
بخش سوم- طرح ها و روش های تحقیق پرستاری کمی و کیفی
 فصل9: طرح تحقیق کمی
 فصل10: نمونه گیری و جمع آوری داده ها در مطالعات کمی
فصل11: طرح ها و رویکردهای کیفی 
فصل12: نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات در تحقیقات کیفی 
فصل13: روش های ترکیبی و سایر انواع خاص
پژوهش بخش چهارم- تحلیل و تفسیر در تحقیق کیفی و کیفی 
فصل14: طرح ها و رویکردهای کیفی 
فصل15: تفسیر و معناداری بالینی در تحقیقات کیفی 
فصل16: تحلیل داده های کیفی 
فصل17: موثق بودن و یکپارچه سازی در پژوهش کیفی 
فصل18: مرور نظام مند: فراتحلیل و فراترکیب